Porady

Po ufiskalnieniu

pieniądze

Po ufiskalnieniu

i zakończeniu wszystkich procedur związanych z instalacją kasy jesteśmy zobligowaniu do złożenia w terminie 7 dni stosownego zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym.

Na podstawie w/w zgłoszenia i zgłoszenia, które dokonuje serwisant Naczelnik Urzędu Skarbowego wydaje                    w terminie 30 dni decyzję o nadaniu kasie/drukarce tzw. numeru ewidencyjnego. Otrzymany numer nanosimy            w trwały sposób na obudowę kasy/drukarki fiskalnej i wpisujemy do książki urządzenia fiskalnego. Aby zakończyć procedurę związaną z numerem ewidencyjnym zgłaszamy się do Urzędu Skarbowego z książką kasy w celu potwierdzenia wpisania numeru do niej.

Teraz możemy zająć się ulgą na zakup kasy/drukarki fiskalnej.

Ulgę na kasę rejestrująca odliczamy samodzielnie w deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 lub VAT-7K. Odliczenie może być dokonane w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego lub za okresy następujące po tym, okresie rozliczeniowym.

Ustawodawca wprowadził ograniczenia w dokonywaniu odliczenia ulgi. Kwota ulgi w danym okresie rozliczeniowym nie może być wyższa od kwoty różnicy między kwotą podatku należnego a kwotą podatku naliczonego.

W przypadku podatników, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub podatników,

u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i

9  ustawy od podatku i , urząd skarbowy dokonuje zwrotu ulgi na zakup kasy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25 dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika. Warunkiem otrzymanie zwrotu jest złożenie odpowiedniego wniosku do Naczelnika Urzędu Skarbowego.