kasyfiskalne.pl Porady

Ulga na zakup kasy fiskalnej

pieniądze

Przedsiębiorcy, którzy mają obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej (kasie rejestrującej), mogą skorzystać z ulgi na jej zakup. Prawo to wynika z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących (potocznie “ulga na zakup kasy fiskalnej”) zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Ulga na zakup kasy fiskalnej – warunki korzystania:

  • zgłosić w Urzędzie Skarbowym, co najmniej na jeden dzień przed fiskalizacją, zamiar instalacji urządzenia lub urządzeń fiskalnych, w zawiadomieniu wskazujemy ilość urządzeń, datę fiskalizacji i adresy ich instalacji,
  • dokonać fiskalizacji – rozpocząć pracę w trybie fiskalnym – w dniu podanym w w/w  zgłoszeniu,
  • w terminie do 7 dni po fiskalizacji poinformować Urząd Skarbowy o tym fakcie na odpowiednim formularzu,
  • ulga na zakup kasy fiskalnej przysługuje tylko za zapłacone urządzenia co wiąże się z koniecznością posiadania potwierdzenia zapłacenia całej kwoty wydatkowanej na zakup (faktura gotówkowa, wydruk z terminala płatniczego na kwotę faktury czy też potwierdzenie wykonanego przelewu bankowego)
  • użytkować urządzenie fiskalne zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Ulgę na kasę rejestrująca odliczamy samodzielnie w deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 lub VAT-7K. Odliczenie może być dokonane w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego lub za okresy następujące po tym, okresie rozliczeniowym.

Ustawodawca wprowadził ograniczenia w dokonywaniu odliczenia ulgi. Kwota ulgi w danym okresie rozliczeniowym nie może być wyższa od kwoty różnicy między kwotą podatku należnego a kwotą podatku naliczonego.

W przypadku podatników, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9  ustawy od podatku i , urząd skarbowy dokonuje zwrotu ulgi na zakup kasy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25 dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika.