Porady Prawo

Zmiana adresu użytkowania kasy fiskalnej

Ewidencja sprzedaży przy wykorzystaniu kas rejestrujących jest obowiązkiem każdego podatnika, który dokonuje sprzedaży osobom fizycznym i nieprowadzącym własnej działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym. Kasa fiskalna ma zawarte informacje dotyczące podatnika, takie jak: nazwę firmy, bądź imię i nazwisko podatnika NIP czy adres użytkowania kasy fiskalnej. Szczególnie warto mieć na uwadze, że ten ostatni parametr jest niezwykle istotne i przy każdorazowej zmianie adresu należy zawrzeć takie informacje w kasie fiskalnej. Odstąpienie od tego obowiązku może wiązać się z bardzo poważnymi konsekwencjami. 

Jakie informacje zawiera pamięć kasy fiskalnej?

Wystawianie paragonów przez każdą osobę prowadzącą działalność gospodarczą jest obowiązkowe. Każdy paragon powinien być czytelny i zawierać wszystkie najważniejsze informacje, które dotyczą danych podatnika oraz adresu punktu sprzedaży. Jeżeli sprzedaż prowadzona jest w różnych punktach, czyli tak zwanych miejscach niestałych to paragon powinien zawierać adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika.

Ponadto na dokumencie powinny być takie informacje jak numer identyfikacji podatkowej, data i godzina oraz minuta sprzedaży, kolejny numer wydruku oraz oznaczenie paragonu fiskalnego. Te wszystkie dane są niezbędne wraz z informacją dotyczącą punktu sprzedaży, która jest umieszczone na początku treści.

Zmiana adresu a konieczności zawiadomienia urzędu skarbowego

Przepisy jasno mówią, że zmiana adresu wiąże się z koniecznością zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o tym fakcie. Podatnik zobowiązany jest do dokonania tych formalności w terminie siedmiu dni od wystąpienia takiej sytuacji. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy do miejsca zamieszkania musi otrzymać informacje dotyczące danych kasy znajdującej się pod obecnym numerem ewidencyjnym. Wszystkie informacje zawarte są w przepisach, które stanowią załącznik nr 3 do rozporządzania. Taka aktualizacja danych powinna nastąpić maksymalnie w terminie do siedmiu dni od czasu zmiany miejsca używania kasy z papierowym zapisem kopii bądź elektronicznym.

Należy pamiętać, że zmiana miejsca używania kasy nie zobowiązuje do dokonania odczytu zawartości pamięci fiskalnej, dlatego trzeba pamiętać, że w sytuacji, kiedy zmiana adresu jest związana ze zmianą przynależności urzędu skarbowego do nowego naczelnika urzędu skarbowego należy w terminie siedmiu dni dokonać zgłoszenia w zakresie danej kasy.

Z kolei w sytuacji, kiedy zmiana adresu nie jest związana ze zmianą właściwego urzędu skarbowego — to w ciągu siedmiu dni należy dokonać aktualizacji zgłoszenia danych, które dotyczą kasy.

Jakie sankcje grożą za nie dokonanie formalności?

Trzeba pamiętać, że obowiązek poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o zmianie adresu kasy fiskalnej jest obligatoryjne. Brak wywiązania się z niego stanowi wykroczenie skarbowe i podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych. Jednak, aby nie narazić się na sankcje karno-skarbowe należy dokonać zawiadomienia dotyczącego zmiany miejsca używania kasy w ciągu siedmiu dni.

Posiadacz kasy fiskalnej online to podatnik, który prowadzi ewidencję za pomocą kasy fiskalnej online. Przy jej pomocy wystawiony jest raport fiskalny, który generuje zdarzenia takie jak: zmiana stawek podatku, fiskalizacja czy zakończenie pracy kasy w trybie fiskalnym.

Ponadto włączenie i wyłączenie trybu serwisowego daty wykonania przeglądów technicznych oraz zmiana adresu punktu sprzedaży mają znaczenie dla prawidłowego prowadzenia ewidencji. W sytuacji zmiany miejsca używania kasy online podatnik powinien zapewnić możliwość zapisania pamięci kasy fiskalnej oraz pamięci chronionej dokonanych zmian związanych z miejscem używania kasy.

Zmiana adresu użytkowania kasy fiskalnej

Zmiana adresu użytkowania kasy fiskalnej stanowi istotny aspekt prowadzenia działalności gospodarczej. Proces ten wymaga starannej dokumentacji oraz zgłoszenia organom odpowiedzialnym za kontrolę i nadzór nad kasami fiskalnymi.

Dokonując zmiany adresu użytkowania kasy fiskalnej, przedsiębiorca musi dostosować się do obowiązujących przepisów prawnych. Jest to istotne dla zachowania zgodności z wymogami podatkowymi i uniknięcia ewentualnych kar czy sankcji.

Ważne jest, aby przedsiębiorca świadomie podchodził do zmiany adresu użytkowania kasy fiskalnej i dokładnie analizował konsekwencje tego kroku. Należy pamiętać o obowiązku przechowywania dokumentacji potwierdzającej zmianę oraz ewentualnym dostosowaniu danych na samej kasie fiskalnej.

Dbałość o formalności oraz rzetelność w procesie zmiany adresu użytkowania kasy fiskalnej wpływa na reputację firmy i buduje zaufanie u organów kontrolnych.