Prawo

Zwolnienia z obowiązku stosowania kas w 2021 roku

Zwolnienia z obowiązku stosowania kas w 2021 roku

Data 1 stycznia 2021 roku wiąże się z ważnym wydarzeniem, a mianowicie nastąpią znaczące zmiany w zwolnieniach z obowiązku prowadzenia kas fiskalnych. Zmiany przeprowadzane są celem dostosowania dotychczasowego rozporządzenia do Nomenklatury scalonej oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU dotyczącej usług i towarów.

Zmiany w prawie w 2021 roku

Zakres zmian jest niebywale szeroki – rozpoczynając od zmian zapisów zawartych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2015 roku, które obowiązywały tylko do 31 grudnia 2020 roku. Dodatkowo doszło do zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2018 r. o zwolnieniach z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zmodyfikowano zapisy § 4 w ust. 1 w pkt 1 rozporządzenia:

 • lit. n oraz lit. o zmieniono na kody CN
 • lit. i dostosowano do art. 113 ust. 13 pkt 1
 • lit. od b do g przełożono PKWiU 2008 na kody CN

Uchylenie § 6 i § 7

Najistotniejsze modyfikacje dotyczą uchylenia § 6 i § 7 poprzedniego rozporządzenia. Zapis § 6 zobowiązywał podatników do rozpoczęcia ewidencjonowania w terminach ustalonych w § 5 (zastosowanie minimum 1/5 kas rejestrujących). Wraz z pierwszym dniem nowego miesiąca podatnicy musieli wdrożyć do ewidencjonowania kolejne kasy rejestrujące. W § 6 ust. 2 rozporządzenia, ewidencjonowanie wiązało się z jednoczesnym przedłużeniem okresu zwolnienia z ewidencjonowania części tyczących się obrotów realizowanych na stanowiskach kasowych.

Celem przepisów ustawy, które zmieniają ustawę o VAT jest zniwelowanie możliwości odkładania w czasie przez podatnika konieczności ewidencjonowania. Zmiany już od 1 stycznia 2021 dotyczą nie tylko uchylenia § 6 i § 7. Poz. 46 załącznika do rozporządzenia nie zawiera już informacji dotyczących działalności rolniczej. Zmiana o charakterze legislacyjnym powstała, aby ujednolicić zapisy w zakresie produktów rolnych.

Kogo obejmą wprowadzane zmiany?

Podatnicy, u których wielkość obrotów na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych w poprzednim roku podatkowym nie była większa niż 20 000 złotych. Zwolnieni z ewidencjonowania są również ci podatnicy,  którzy dokonują sprzedaży towarów i usług zapisanych w załączniku I dołączonym do rozporządzenia i których udział obrotów w poprzednim roku podatkowym był wyższy niż 80%. Inaczej sprawy mają się w przypadku podatników rozpoczynających dostawę towarów i usług po 31 grudnia 2018 roku. Jeśli przewidywany udział procentowy obrotu za pierwsze 6 miesięcy wykonywanej działalności będzie wyższy niż wspomniane 80%, to podatnika obowiązują wprowadzone zmiany.

Limit zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 roku

Jak już zostało to wspomniane – limit uprawniający do zwolnienia z kasy fiskalnej w nowym 2021 roku wynosi 20 000 złotych, Natomiast podatnicy rozpoczynający dopiero w 2021 roku działalność dla osób fizycznych, które z kolei nie prowadzą działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych – wyliczają limit do zwolnienia z kasy na podstawie poniższego wzoru:

 • 20.000 zł / 365 x Liczba dni

Czynności niezawierające się w limicie

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 4 rozporządzenia do limitu nie wliczają się podane czynności:

 • dostawy towarów i usług, które wedle prawa podatkowego zaliczane są do kategorii środków trwałych i wartości niematerialnych. Kategoria ta obejmuje również wartości prawne podlegające amortyzacji o ile czynności zostały udokumentowane poprzez wystawienie stosownej faktury
 • dostawy nieruchomości

Ze zwolnienia podmiotowego kas w nowym 2021 roku wyłączeni są dostawcy gazu płynnego, producenci silników, czy sprzętu radiowego lub telewizyjnego. Niezwykle bogaty w treść katalog towarów i usług obejmuje również alkohol, wyroby tytoniowe, perfumy, usługi przewozu osób i fryzjerstwo. Katalog jest bardzo szeroki, dlatego warto samodzielnie zagłębić się w jego lekturę i skrupulatnie sprawdzić czy nasza branża nie jest do niego włączona.

Zmiany są potrzebne

Do końca 2020 roku podatników obowiązywały regulacje z PKWiU 2008, a od 2021 roku podatnicy podlegają przepisom z PKWiU 2015. Rozporządzenie zmieniające dotychczas obowiązuje przepisy, dostosowuje także przepisy wykonawcze do tych zmian. Zmiany dotknęły też edukacji, a dokładniej w poz. 30 wspomniano o zwolnieniu dla usług związanych z edukacją. Wyłączono następujące aspekty:

 • usługi świadczone przez szkoły tańca
 • usługi z zakresu nauki jazdy pojazdami
 • pozaszkolne formy edukacji sportowej
 • zajęcia sportowe pozaszkolne
 • zajęcia rekreacyjne

Nauczyciele udzielający korepetycji także skorzystają na nowych zmianach, ale już osoba organizująca kurs pierwszego tańca dla par młodych nie będą objęci zmianami.