Porady Prawo

Paragon wymagania – kiedy numer NIP jest konieczny?

paragon wymagania

Paragon wymagania – lista niezbędnych informacji

Zdecydowaliśmy się zebrać w jednym miejscu informacje dotyczące treści, które są niezbędne by paragon był paragonem fiskalnym. Przepisy regulujące tą kwestię znajdują się w  rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. ( Dz.U. z 2013 roku, poz 363 ) “Paragon wymagania” to zbiór treści, które muszą znajdować się na każdym paragonie fiskalnym.

Według zapisów w rozporządzeniu paragon fiskalny musi zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;
 • numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP);
 • numer kolejny wydruku;
 • datę oraz godzinę i minutę sprzedaży;
 • oznaczenie „PARAGON FISKALNY”;
 • nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację;
 • cenę jednostkową towaru lub usługi;
 • ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku;
 • wartość rabatów lub narzutów, o ile występują;
 • wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów lub narzutów;
 • wartość sprzedaży zwolnionej od podatku;
 • łączną kwotę podatku;
 • łączną kwotę sprzedaży brutto;
 • oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto;
 • kolejny numer paragonu fiskalnego;
 • numer kasy i oznaczenie kasjera – przy więcej niż jednym stanowisku kasowym;
 • logo fiskalne i numer unikatowy kasy.

Uff – sporo tych wymagań. Jak się w tym wszystkim połapać?

NIP na paragonie od kiedy?

Według znowelizowanej ustawy o VAT numer NIP na paragonie zaczyna obowiązywać od 01 lipca 2018 r. Oznacza to, że na żądanie nabywcy od tej daty każdy sprzedawca ma obowiązek umieszczenia go na paragonie (jedynym odstępstwem od tego jest brak tej możliwości na kasie). Obowiązek umieszczania NIP-u na paragonie nie jest jednoznaczne z koniecznością wymiany urządzenia na nowe z tą możliwością.

Faktura tylko z paragonem z nip-em, czyli “paragon wymagania” ciąg dalszy

Przedsiębiorcy nie będą mogli już liczyć na swobodne wprowadzanie do kosztów oraz odliczanie VAT z wystawianych im paragonów. Uzyskać fakturę na podstawie wcześniej wystawionego paragonu będą mogli tylko Ci, których paragon będzie zawierała ich numer NIP. Karą za działanie nieprawidłowe będzie dodatkowe zobowiązanie podatkowe, naliczane zarówno na rzecz nabywcy, jak i sprzedawcy.

Zasadą staje się, że paragon bez numeru NIP jest wystawiony prywatnie – na rzecz osoby nie będącej przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o VAT. Oznacza to, że zarówno prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą, jak i np. wynajmujący nie będą mogli z takich faktur odliczać VAT pod groźbą naliczenia dodatkowej sankcji 100% podatku. Oznacza to również, że podatnik, który przy nabywaniu towarów lub usług nie zażąda jednoznacznie wskazania na paragonie takich danych, utraci ostatecznie prawo do odliczenia podatku VAT a transakcja będzie musiała zostać uznana za dokonaną w relacji przedsiębiorca – konsument.

Zgodnie z brzmieniem zmienianego art. 106b ust. 4 ustawy o VAT w przypadku sprzedaży ewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę na rzecz nabywcy posługującego się numerem identyfikacji podatkowej, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (czyli numerem NIP) lub numerem, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej (zagraniczny numer NIP, NIP-UE), wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera ten numer.

Kasa fiskalna z numerem nip nabywcy

Wszystkie kasy fiskalne, które są homologowane (dopuszczone do obrotu) od 2013 roku posiadają możliwość wprowadzenia numeru NIP na paragonie. Ciężko opisać ogólnie jak dokonuje się tą czynność na poszczególnych kasach fiskalnych. Każdy producent realizuje to trochę w inny sposób, jednakże nie jest to skomplikowana czynność polegająca na wpisaniu numeru NIP w odpowiednim miejscu po wywołaniu z menu urządzenia.

Przy wprowadzeniu numeru NIP do kasy należy uważać bo w wielu kasach numer wpisujemy na końcowym etapie generowania paragonu przed zatwierdzeniem i wydrukowaniem go. Musimy być czujni aby wpisywany numer, którego kasy nie weryfikują pod względem jego prawidłowości był zgodny z numerem, który poda nam nabywca. Wygodną pracę zapewniają urządzenia z możliwie dużym ekranem np. Novitus Next, dlatego zachęcamy do zakupu urządzeń tego typu.

Można przypuszczać, że pomyłkowo wpisany numer NIP na paragon będzie podstawą dla służb skarbowych do zakwestionowania prawidłowości całego procesu wymiany paragonu na fakturę. Dlatego jak przy każdej “istotnej” czynności, warto zachować szczególną ostrożność. Branża paliwowa jest jedną z tych, w których numer NIP nabywcy umieszczany jest na paragonach fiskalnych dość często. Zachęcamy do lektury interesującej strony – paliwo dla biznesu.

Paragon wymagania formalne wobec urządzeń fiskalnych to zagadnienie, nad którym najczęściej się nie zastanawiamy. Warto jednak czasem sprawdzić, czy otrzymywany dokument potwierdzający sprzedaż jest paragonem fiskalnym czy tylko rachunkiem, kasa – kasą fiskalną czy tylko drukarką paragonów a sprzedawca rzeczywiście i legalnie działającym przedsiębiorcą.