Porady

Zwrot za kasę fiskalną – porady praktyczne

pieniądze - koszty

Zwrot za kasę fiskalną

Fiskalizacja kasy to czynność wykonywana przez serwis kasy. Jest to jeden z warunków by uzyskać zwrot za kasę fiskalną. Po fiskalizacji oraz zakończeniu wszystkich procedur związanych z instalacją kasy jesteśmy zobligowaniu do złożenia w terminie 7 dni stosownego zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym.

Na podstawie w/w zgłoszenia, które dokonuje serwisant – Naczelnik Urzędu Skarbowego wydaje w terminie 30 dni decyzję o nadaniu kasie/drukarce tzw. numeru ewidencyjnego. Otrzymany numer nanosimy w trwały sposób na obudowę kasy/drukarki fiskalnej i wpisujemy do książki urządzenia fiskalnego. Aby zakończyć procedurę związaną z numerem ewidencyjnym zgłaszamy się do Urzędu Skarbowego z książką kasy w celu potwierdzenia wpisania numeru do niej.

Ulgę na kasę rejestrująca odliczamy samodzielnie w deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 lub VAT-7K. Odliczenie może być dokonane w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego lub za okresy następujące po tym, okresie rozliczeniowym.

Ustawodawca wprowadził ograniczenia w dokonywaniu odliczenia ulgi. Kwota ulgi w danym okresie rozliczeniowym nie może być wyższa od kwoty różnicy między kwotą podatku należnego a kwotą podatku naliczonego. W przypadku podatników, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9  ustawy od podatku i , urząd skarbowy dokonuje zwrotu ulgi na zakup kasy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25 dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika. Warunkiem otrzymanie zwrotu jest złożenie odpowiedniego wniosku do Naczelnika Urzędu Skarbowego.